DO RECEO Á NOVA NORMALIDADE

Publicado: 08 de junio de 2020, 10:54
  1. OCHOA
DO RECEO Á NOVA NORMALIDADE

O artigo 1 do Código civil declara que as fontes do Dereito son a Lei, o costume  e os principios xerais do Dereito. O 1.2 establece "carecen de validez as disposicións que contradigan outras de rango superior". E o artigo 6 da Lei Orgánica do Poder Xudicial ordena que "os Xuíces e Tribunais non aplicarán os Regulamentos ou calquera outra disposición contraria á Constitución, á lei ou ao principio de xerarquía normativa". O artigo 9.3 da Constitución, ao recoñecer o principio de legalidade postula unha xerarquización das normas xurídicas (STC52/1983) . Así a Constitución é a primeira fonte do Dereito, logo as Lei Orgánicas  e as ordinarias, Decretos Leis, (art. 86 CE), Decretos lexislativos dictados en desenvolvemento das Leis de Bases (arts. 82 a 85 CE) e Regulamentos do Goberno (art. 97 CE). A relación entre Leis Orgánicas  e leis ordinarias, art. 81 CE) vén dada pola materia (STC 213/1996) e así a Constitución é a principal fonte do ordenamento xurídico, e, polo tanto, as leis deben respectar a Constitución como di o art. 9.1 CE "Os cidadáns e os poderes públicos están suxeitos á Constitución e ao resto do ordenamento xurídico" e a LOPX,  art. 5.1 declara que "A Constitución é a norma suprema do ordenamento xurídico, e vincula a tódolos xuíces e tribunais, que interpretarán e aplicarán as leis e os reglamentos segundo os preceptos e principios constitucionais, conforme á interpretación dos mesmos que resulte das resolucións ditadas polo Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos". E o art. 3.1 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, establece que as Administracións Públicas actúan con sometemento pleno á Constitución, á Lei e ao Dereito. E os Tratados internacionais son fonte directa (art. 96 da Constitución española) e  formarán parte do ordenamento xurídico interno "unha vez publicados oficialmente en España". En definitiva, en primeiro lugar da escala xerárquica das normas do noso ordenamento xurídico está a Constitución, despois os Tratados internacionais publicados, as Leis Orgánicas e Ordinarias, os Decretos-Leis, os Decretos Lexislativos, os Regulamentos aprobados polo Goberno por Real Decreto e os regulamentos aprobados por Orden ministerial. Como complemento das normas anteriores estarían o costume, os principios xerais do Dereito e a xurisprudencia. Engadindo a primacía do Dereito comunitario que esixe adaptar o Dereito nacional ao Dereito comunitario.

Se desexa ver o artigo, prema na seguinte ligazón:

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/ordes/2020/06/07/do-receo-a-nova-normalidade/0003_202006A7C4991.htm

 

Noticias relacionadas

Dos castiñeiros que alumean 10 jun

Dos castiñeiros que alumean

10/06/2024 OCHOA
Ás árbores, unha das poucas especies autóctonas de Galicia, están cheas de candeas, ofrecendo un fermoso espectáculo. se desexa ver o artigo completo, prèma na seguinte
 Inconstitucionalidad parcial de la Ley 7/2022, 27 Dic., de medidas fiscales y administrativas 6 jun

Inconstitucionalidad parcial de la Ley 7/2022, 27 Dic., de medidas fiscales y administrativas

06/06/2024 OCHOA
COSTAS. CA Galicia. Inconstitucionalidad parcial de la Ley 7/2022, 27 Dic., de medidas fiscales y administrativas. Nulidad del plazo de prescripción de quince años para imponer la obligación de restituir a su estado anterior las obras ilegales en zona de servidumbre de protección del dominio
De que o Día das Letras Galegas non é o Día da Lingua 28 may

De que o Día das Letras Galegas non é o Día da Lingua

28/05/2024 OCHOA
O 17 de maio ten que servir para facer penetrar o uso do galego en todas as actividades. Se desexa ver o artigo completo, préma na seguinte ligazón: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/2024/05/26/dia-das-letras-galegas-non-e-dia-da-lingua/0003_202405A26C6991.htm  
La Audiencia Nacional absuelve de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico a los Charlines. 21 may

La Audiencia Nacional absuelve de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico a los Charlines.

21/05/2024 OCHOA
El alto tribunal considera que la acusación de la Fiscalía no se ve corroborada por las pruebas practicadas en el juicio y que permitan demostrar que el blanqueo de capitales procede de operaciones de blanqueo tráfico de drogas. Se  desexa ver o artigo completo, préma na seguinte