DO RECEO Á NOVA NORMALIDADE

Publicado: 08 de junio de 2020, 10:54
  1. OCHOA
DO RECEO Á NOVA NORMALIDADE

O artigo 1 do Código civil declara que as fontes do Dereito son a Lei, o costume  e os principios xerais do Dereito. O 1.2 establece "carecen de validez as disposicións que contradigan outras de rango superior". E o artigo 6 da Lei Orgánica do Poder Xudicial ordena que "os Xuíces e Tribunais non aplicarán os Regulamentos ou calquera outra disposición contraria á Constitución, á lei ou ao principio de xerarquía normativa". O artigo 9.3 da Constitución, ao recoñecer o principio de legalidade postula unha xerarquización das normas xurídicas (STC52/1983) . Así a Constitución é a primeira fonte do Dereito, logo as Lei Orgánicas  e as ordinarias, Decretos Leis, (art. 86 CE), Decretos lexislativos dictados en desenvolvemento das Leis de Bases (arts. 82 a 85 CE) e Regulamentos do Goberno (art. 97 CE). A relación entre Leis Orgánicas  e leis ordinarias, art. 81 CE) vén dada pola materia (STC 213/1996) e así a Constitución é a principal fonte do ordenamento xurídico, e, polo tanto, as leis deben respectar a Constitución como di o art. 9.1 CE "Os cidadáns e os poderes públicos están suxeitos á Constitución e ao resto do ordenamento xurídico" e a LOPX,  art. 5.1 declara que "A Constitución é a norma suprema do ordenamento xurídico, e vincula a tódolos xuíces e tribunais, que interpretarán e aplicarán as leis e os reglamentos segundo os preceptos e principios constitucionais, conforme á interpretación dos mesmos que resulte das resolucións ditadas polo Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos". E o art. 3.1 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, establece que as Administracións Públicas actúan con sometemento pleno á Constitución, á Lei e ao Dereito. E os Tratados internacionais son fonte directa (art. 96 da Constitución española) e  formarán parte do ordenamento xurídico interno "unha vez publicados oficialmente en España". En definitiva, en primeiro lugar da escala xerárquica das normas do noso ordenamento xurídico está a Constitución, despois os Tratados internacionais publicados, as Leis Orgánicas e Ordinarias, os Decretos-Leis, os Decretos Lexislativos, os Regulamentos aprobados polo Goberno por Real Decreto e os regulamentos aprobados por Orden ministerial. Como complemento das normas anteriores estarían o costume, os principios xerais do Dereito e a xurisprudencia. Engadindo a primacía do Dereito comunitario que esixe adaptar o Dereito nacional ao Dereito comunitario.

Se desexa ver o artigo, prema na seguinte ligazón:

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/ordes/2020/06/07/do-receo-a-nova-normalidade/0003_202006A7C4991.htm

 

Noticias relacionadas

A SERVENTÍA 20 feb

A SERVENTÍA

20/02/2024 OCHOA
       En moitas ocasións confúndense dúas institucións con incidencia no exercicio do dereito de propiedade porque servidumes e serventías son institucións adxectivas do dereito que regula o artigo 33 da Constitución Española, aínda que esta afirmación só é exacta na cualificación como adxectiva.
Do xenocidio lingüístico 19 feb

Do xenocidio lingüístico

19/02/2024 OCHOA
É precisa unha defensa radical a prol do uso do galego porque é cuestión que afecta á identidade, ao xeito de sermos e estarmos no mundo. Se desexa ver o artigo completo, préma na seguinte
Das palabras de amor 12 feb

Das palabras de amor

12/02/2024 OCHOA
Como ensinou Wittgestein, os límites da nosa linguaxe son os límites do noso mundo e as palabras son parte do xeito de vida. Se desexa ver o artigo completo, préma na seguinte
Dos libros 5 feb

Dos libros

05/02/2024 OCHOA
Non é que a vida non exista fóra deles, pero pode que esa idea non ande lonxe da realidade. Se desexa ver o artigo completo, préma na seguinte ligazón: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/2024/02/04/dos-libros/0003_202402A4C6991.htm FOTO: MÓNICA IRAGO